Oversættelse af "holde fuldt operationelt" til ungarsk sprog:


  Ordbog Dansk-Ungarsk

Holde - oversættelse : Holde - oversættelse : Holde - oversættelse : Operationelt - oversættelse : Operationelt - oversættelse : Holde fuldt operationelt - oversættelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke revideret)

Etablere et fuldt ud operationelt ombudsmandssystem.
Teljeskörűen működőképes ombudsmani rendszer kialakítása.
Folkesundhedsprogrammet (fuldt operationelt siden 1. januar 2007).
10 2005 től kezdődően a támogatások kezelését és a pályázati felhívások megszervezését fokozatosan áthelyezték a Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatalához (PHEA) (a Hivatal 2007. január 1. óta működik teljes körűen).
Målet er, at eCall skal være fuldt ud operationelt i 2010.
A cél az e segélyhívő teljes körű bevezetése 2010 re.
Sikre, at skolernes informationsstyringssystem, der finansieres af EU, bliver fuldt ud operationelt.
A felsőoktatási és kutatási uniós programokban való részvétel megkönnyítése az arra jogosult szíriai és palesztin menekültek, illetve a libanoni befogadó közösségek tagjai számára.
2. Edb regnskabet skal senest være fuldt operationelt to år efter nærværende forordnings ikrafttræden.
(2) Az ilyen számítógépes nyilvántartásoknak e rendelet hatálybalépése után legkésőbb két éven belül teljes mértékben működniük kell.
Instrumentet til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (1) blev fuldt operationelt i 2008.
Továbbá október 7 én a Bizottság jelentést fogadott el a Vám 2007 program záró érté keléséről (7), amelyben megerősítette a program pozitív hatását az európai vámszervek munkájára nézve.
Særligt hr. Fava har ønsket at vide, om det materiel, Frontex skal bruge, er fuldt operationelt.
Különösen Fava úr kívánta megtudni, hogy teljes egészében működőképesek e a Frontex által használt berendezések.
For at gøre agenturet fuldt operationelt er der allerede truffet nogle foranstaltninger og flere er under forberedelse.
Valóban, már számos intézkedést hoztak annak érdekében, hogy teljesen működőképes legyen, de még további intézkedésekre van szükség.
I 2006 bliver ECDC (det europæiske center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme) fuldt ud operationelt.
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ működése 2006 ban válik teljessé.
Hr. Vondra! De lovede at holde Parlamentet fuldt underrettet.
Vondra miniszter úr, Ön megígérte, hogy folyamatosan és hiánytalanul tájékoztatja ezt a Parlamentet.
Med hensyn til at udføre den nødvendige krydskontrol var LPIS GIS systemet stadig ikke fuldt operationelt pr. december 2009.
A MePAR FIR még 2009 decemberében sem volt teljesen működőképes, s így nem lehetett elvégezni a szükséges keresztellenőrzéseket.
Vedrørende operationelt samarbejde
az operatív együttműködés területén
Aftalen vil være fuldt operationelt inden udgangen af 2008, og vi har således endnu et par måneder at løbe på.
A megállapodás szerint a rendszer 2008 ban lesz teljesen működőképes. Erre van még néhány hónapunk.
Et integreret operationelt program er et operationelt program, der medfinansieres af flere fonde
Az integrált operatív program több alap által finanszírozott operatív program
Vi vil naturligvis holde Parlamentet og Rådet fuldt underrettet om forhandlingernes udvikling.
Az Európai Parlamentet és a Tanácsot természetesen teljes körűen tájékoztatni fogjuk a tárgyalások alakulásáról.
i) operationelt program eller enhedsprogrammeringsdokument
i. operatív programok és egységes programozási dokumentumok
DEL AEt operationelt programs indhold
A. RÉSZAz operatív program tartalma
Systemet bliver operationelt i 2003.
A rendszer 2003 ban vâlt m kõ d kêpessê.
Oprettet 2006(operationelt fra 2008)
Alapítás éve 2006 (működését 2008 ban kezdi meg)
Etablere en operationelt uafhængig statsstøttemyndighed.
Egy működésében független, állami támogatásért felelős hatóság létesítése.
Gøre udvalget for regnskabsstandarder operationelt.
A Számviteli Standard Bizottság működtetése.
Egnos mål blev gradvist tilpasset i løbet af den periode, hvor programmet gik fra at være et demonstrationsprogram til et fuldt operationelt program.
Az EGNOS célkitűzéseit a demonstrációs programnak egy kiforrottan működő programmá való átalakulása közben fokozatosan alakították át.
Som vi ved, blev den endelige institutionelle pakke for Menneskerettighedsrådet vedtaget, og nu er tiden inde til, at Rådet skal være fuldt operationelt.
Mint ismeretes, az elmúlt év decemberében elfogadásra került az Emberi Jogi Tanács végleges intézményi csomagja, ma pedig elérkezett az idő arra, hogy a Tanács teljes joggal működjön.
Jeg opfordrer Dem til at holde fast i denne prioritering og fuldt ud...
Kérem Önöket, hogy tartsák meg ezt a prioritást, és hogy teljesen ...
Tallet faldt til 20, efter at organet var blevet fuldt ud operationelt i 2006 (og på det tidspunkt var 16 ansatte udstationeret til organet).
Ez a szám 20 ra csökkent azután, hogy 2006 ban a Hivatal megkezdteteljeskörű működését(addigra16 munkatársatrendeltekki a Hivatalhoz).
Fra den dato, hvor denne oplysning er fremsendt, fastsætter parterne en frist på to måneder, inden for hvilken systemet skal gøres fuldt ud operationelt.
Szenegál haladéktalanul tájékoztatja az EU t az ilyen összefüggésben alkalmazott mindennemű szankcióról.
Hver sydøsteuropæisk part udpeger eller opretter en operationelt uafhængig myndighed, som tillægges de nødvendige beføjelser til fuldt ud at anvende stk. 1, litra c).
Az e cikknek ellentmondó bármely gyakorlatot az Európai Unióban alkalmazandó versenyszabályok alkalmazásából származó és különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 93., 101., 102., 106., 107. és 108. cikkében és az Európai Unió intézményei által elfogadott értelmező dokumentumokban meghatározott kritériumok alapján kell elbírálni.
T2Sprogramrådet blev samtidig betroet visse gennemførelses opgaver af centralbankerne i Eurosystemet , således at rådet kan være fuldt operationelt og handle på vegne af hele Eurosystemet .
Az eurorendszer beli központi bankok egyidejűleg megbízták a T2S Programtanácsot bizonyos végrehajtási feladatokkal , hogy az teljes mértékben műkö dőképes legyen és a teljes eurorendszer képviseletében eljárhasson .
Muligheder på højt strategisk og operationelt niveau.
Lehetőségek a központi stratégiák és operációs szinten.
Et operationelt programs attesteringsmyndighed har ansvaret for
Az Alap által társfinanszírozott kiadás más közösségi pénzügyieszközből nem kaphat támogatást.
Vi glæder os over vedtagelsen af denne betænkning, med hvilken agenturet bliver fuldt ud operationelt og således kan udføre sine opgaver og sikre EU borgernes rettigheder.
Üdvözöljük a jelentés elfogadását, mivel ezzel lehetővé válik, hogy az ügynökség teljesen működőképessé váljon, ilyen módon lehetővé téve feladatának ellátását és az uniós polgárok jogainak védelmét.
Jeg glæder mig over vedtagelsen af denne betænkning, med hvilken agenturet bliver fuldt ud operationelt og således kan udføre sine opgaver og sikre EU borgernes rettigheder.
Üdvözlöm a jelentés elfogadását, mivel ezzel lehetővé válik, hogy az ügynökség teljesen működőképessé váljon, ilyen módon lehetővé téve feladatának ellátását és az uniós polgárok jogainak védelmét.
Informationssikkerhed blev blev operationelt operationelt i i september 2005, og centret startede med at oversætte blot 10 dokumenter det år.
Mivel az Európai Hálózat és Információbiztonsági Ügynökség csak 2005 szeptemberében kezdtemeg működését, a Központ az említett évben kezdésképpen mindössze 10 dokumentumot fordított.
Medlemsstaterne skal f.eks. sikre, at systemet er fuldt operationelt, dækker hele det nationale område og er åbent for enhver producent eller distributør på en ikke diskriminerende måde.
Másodszor megvizsgálja areklá mozási korlátozás terjedelmét (hogy teljes tilalomról van e szó vagy sem).
Fra den dato, hvor denne oplysning er fremsendt, skal parterne blive enige om en frist på to måneder, inden for hvilken systemet skal gøres fuldt ud operationelt.
A két fél megállapodik abban, hogy az említett információ megküldésétől számított két hónapon belül teljesen működőképessé teszik a rendszert.
Fra den dato, hvor denne oplysning er fremsendt, skal parterne blive enige om en frist på to måneder, inden for hvilken systemet skal gøres fuldt ud operationelt.
Végleges díjkimutatás
Parterne vil også samarbejde om inddrivelse af udbytte fra strafbare forhold gennem forbedring af Armeniens lovgivning og opretning af et fuldt operationelt kontor for inddrivelse af aktiver.
A felek a bűncselekményből származó vagyon visszaszerzése terén is együttműködést folytatnak az örményországi jogi keret továbbfejlesztése, illetve egy teljes körűen működő vagyon visszaszerzési hivatal létrehozása révén.
Systemet har været fuldt operationelt i medlemsstaterne siden den 1. juli 2003, og det har vist sig at være pålideligt og tilfredsstillende for både toldadministrationerne og erhvervslivet.
A rendszer 2003. július 1 je óta teljesen működőképes a tagállamokban, és mind a vámigazgatási szervek, mind a gazdasági szereplők számára megbízhatónak és kielégítőnek bizonyult.
Jeg vil sikre, at Kommissionen som EU's forhandlingsleder vil holde Parlamentet fuldt informeret under hele forhandlingsprocessen.
Jómagam biztosítani fogom, hogy a Bizottság az Unió tárgyalójaként a tárgyalási folyamat során teljes körűen tájékoztassa a Parlamentet.
Eer en indgående revision vil der blive foretaget en større omlægning af Kommissionens statsstøtteregister (172), som er planlagt til at være fuldt operationelt in den midten af 2006.
Kiterjedt felülvizsgálatot követően várható a Bizottság állami támogatási nyilvántartásának nagyobb átalakítása172, és annak 2006 közepére kell teljesen működőké pesnek lennie.
Goldstone henstillingerne skal gennemføres fuldt ud, og jeg vil holde øje med problemet i de kommende måneder.
A Goldstone ajánlásokat teljes mértékben végre kell hajtani, és a következő hónapokban nyomon fogom követni ezt a kérdést.
Det overvågningsnetværk for kvægbesætninger som omhandlet i artikel 14 i direktiv 64 432 EØF, der er oprettet af Belgien, godkendes herved som fuldt operationelt fra den 1. juli 2002.
A 64 432 EGK tanácsi irányelv 14. cikkében meghatározott, Belgiumban megvalósított szarvasmarha telep felügyeleti hálózatok rendszerét ezennel 2002. július 1 jétől kezdődő hatállyal maradéktalanul működőképesnek ismerik el.
Et opfølgningsudvalg, som medlemsstaten opretter for hvert operationelt program.
Monitoring bizottság, melyet a tagállam hoz létre az egyes operatív programokhoz.
Eurojust afgørelse, forventes at give et tættere operationelt samarbejde.
37 rendszerek célja nemzeti szinten, hogy biztosítsák a releváns ügyek továbbítását az Eurojustnak vagy az EJN nek, ezáltal erősítsék a kapcsolatokat az Eurojust és az EJN között, valamint hozzájáruljanak tevékenységük jobb összehangolásához.
Udveksling af oplysninger og yderligere samarbejde på operationelt plan
Információcsere

 

Relaterede søgninger: Støtter Fuldt Ud - Er Fuldt Udstyret - Jeg Fuldt Ud - Til Fuldt Ud - Køkkenet Er Fuldt - Ikke Fuldt Ud - Har Fuldt Udstyret - Har Fuldt Udstyret Køkken - Dig Nyhedsbrevet Mere Info Vores Nyhedsbrev Er Fuldt Af Tips - Vi Fuldt Ud -