Oversættelse af "bedes angive hvordan" til slovakisk sprog:


  Ordbog Dansk-Slovakisk

Hvordan - oversættelse :
Ako

Angive - oversættelse : Bedes - oversættelse : Hvordan - oversættelse : Bedes - oversættelse : Bedes - oversættelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke revideret)

De bedes angive valutaen B.3.
Prosím uveďte menu B.3.
De bedes bl.a. angive følgende
Predovšetkým uveďte
Anvendelsesformål Du bedes angive dit ordre faktura nummer
Pouzitie prosím uvedte císlo objednávky faktúry
Ordregivende myndigheder bedes angive, om begæringen indgives på vegne af deres medlemsstat.
Pre verejných zadávateľov podávate žiadosť v mene a na úkor svojho členského štátu?
Hvis svaret er JA , bedes De angive emnet for det pågældende arrangement
Ak áno, upresnite, prosím, témy uvedených stretnutí
I bekræftende fald bedes De angive emnet emnerne og evaluere resultaterne heraf.
Ak áno, uveďte, prosím, jej témy a zhodnoťte ich.
I så fald bedes man venligst angive typen, og hvornår de sidst blev taget.
Ak áno, uveďte, aký typ a kedy ich užil naposledy
Den kompetente institution kan angive, hvordan ydelserne udbetales.
Príslušná inštitúcia tu môže uviesť spôsob vyplácania.
Medlemsstaterne bedes beskrive, hvordan de behandler sådanne ventende godkendelser.
Od členských štátov sa vyžaduje uvedenie spôsobu, akým riešia takéto požiadavky spojené s nevyriešenými povoleniami.
I bekræftende fald bedes De angive den eller de nationale retsforskrifter til gennemførelse af den pågældende fællesskabslovgivning.5.
Ak áno, uveďte predpis alebo predpisy vnútroštátneho práva, ktoré sú prenesením príslušných právnych predpisov Spoločenstva.5.
Gæster, som har brug for en momsfaktura for deres ophold, bedes venligst angive samtlige nødvendige oplysninger i kommentarfeltet, når reservationen foretages.
Ak na vyúčtovanie pobytu v hoteli požadujete faktúru s DPH, uveďte, prosím, pri rezervácii všetky potrebné údaje do kolónky pre špeciálne požiadavky.
De bedes angive, hvilke ekstraomkostninger De forventer på grund af sagens grænseoverskridende karakter (f.eks. udgifter til oversættelse eller rejseudgifter) C.6.
Prosím uveďte, aké ďalšie výdavky predpokladáte kvôli cezhraničnej povahe prípadu (napr. preklady alebo cestovanie) C.6.
Selvom vi leverer kreditkort garantier for alle reservationer, bedes du angive, om du vil kræve yderligere indskud fra kunder forud for ankomst.
Hoci poskytujeme kreditnej karty záruky pre všetky rezervácie, prosím, uveďte, či budete potrebovať ďalšie vklady od klientov pred vaším príchodom.
Selvom vi leverer kreditkort garantier for alle reservationer, bedes du angive, om du vil kræve yderligere indskud fra kunder forud for ankomst.
Hoci poskytujeme záruky kreditnej karty pre všetky rezervácie, uveďte, či budete potrebovať dodatočné vklady od zákazníkov pred príchodom.
Selvom vi leverer kreditkort garantier for alle reservationer, bedes du angive, om du vil kræve yderligere indskud fra kunder forud for ankomst.
Aj keď poskytne záruky kreditnej karty pre všetky rezervácie, uveďte prosím, ak budete potrebovať dodatočné vklady od klientov pred príchodom.
Selvom vi leverer kreditkort garantier for alle reservationer, bedes du angive, om du vil kræve yderligere indskud fra kunder forud for ankomst.
Aj keď poskytne záruky kreditnej karty pre všetky rezervácie, uveďte prosím, ak budete potrebovať dodatočné vklady od klientov pred príchodom. podmienky rezervácie Myslíte si, požadujeme zálohu?
Betingelser vedrørende kontraktens udførelse anvendes til at angive, hvordan en kontrakt skal udføres.
Doložky plnenia zákazky stanovujú, ako by sa mala zákazka plniť.
Hvorfor skulle vi ikke på mærkningen af dyrene angive, hvordan de er slagtet?
Prečo by sme nemali označovať zvieratá podľa toho, ako boli usmrtené?
De bedes redegøre udførligt for, hvordan renterne af den støtte, der skal tilbagebetales, beregnes.
Podrobne vysvetlite, ako sa vypočítajú úroky zo sumy pomoci, ktorú treba navrátiť.
De bedes redegøre udførligt for, hvordan renterne af den støtte, der skal tilbagebetales, beregnes.
Podrobne vysvetlite, ako sa budú počítať úroky, ktoré majú byť vyplatené z pomoci, ktorá sa bude získavať späť?
De bedes redegøre udførligt for, hvordan renterne af den støtte, der skal tilbagebetales, beregnes.
Podrobne vysvetlite výpočet úrokov splatných z výšky pomoci, ktorá sa má vrátiť.
Betingelser for udførelse af kontrakten anvendes til at angive, hvordan en kontrakt skal udføres.
Realizačné ustanovenia bližšie definujú spôsob realizácie zákazky.
Du bedes oplyse dit navn og adresse, angive, hvilke virksomheder og produkter der er tale om, og klart beskrive den adfærd, du har observeret.
Prosím, uveďte vaše meno a adresu, uveďte mená firiem a názvy príslušných výrobkov a jasne opíšte praktiku, ktorú ste zistili.
De bedes angive, i hvilket område den aktivitet, der er genstand for denne begæring, udøves, hvis det ikke svarer til det samlede nationale område.
Označte územie, ak sa líši od celoštátneho územia, na ktorom sa vykonáva činnosť, ktorá je predmetom tejto žiadosti.
De bedes gøre nærmere rede for, hvordan renterne af den støtte, der skal tilbagebetales, beregnes.
Popíšte, prosím, bližšie spôsob, ktorý sa použije na výpočet úroku z vymáhanej sumy pomoci.
Bedes udfyldt eller det ikke ønskede bedes overstreget.
Podľa potreby vyplniť alebo prečiarknuť.
Bedes udfyldt eller det ikke ønskede bedes overstreget.
Á remplir et à supprimer selon le cas.
Bedes udfyldt eller det ikke ønskede bedes overstreget.
Podľa potreby vyplňte alebo prečiarknite.
Brugsanvisningen skal angive, hvordan og hvor ofte vedligeholdelse og inspektion skal foretages af sikkerhedsmæssige hensyn.
V návode na použitie sa musí uviesť druh a frekvencia kontrol a údržby, vyžadovaných z bezpečnostných dôvodov.
De bedes beskrive indgående, hvordan det støttebeløb, der skal kræves tilbagebetalt af de enkelte støttemodtagere, beregnes
Presne uveďte, akým spôsobom sa vypočíta výška pomoci, ktorú sú rôzni príjemcovia povinní vrátiť.
Så hvis du gerne vil slutte sig til mig i denne marts Challenge, i de kommentarer, bedes du angive dine mål eller vane for denne måned.
Takže ak by ste chceli so mnou v marci Challenge, v komentároch, prosím, váš cieľ alebo návyk na tento mesiac. Niektoré tipy (ako vždy) Nastaviť niečoho dosiahnuť.
Nu kan du angive, hvordan cookies skal behandles i din browser, ved hjælp af disse indstillinger
Teraz môžete ovládať vlastnosti vášho prehliadača pomocou nasledujúcich nastavení
Meddelelsen skal indeholde alle grundene og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.
Musia obsahovať dôvody a spôsob, ako a dokedy sa voči nim môžete odvolať.
De bedes i lyset af det ovenstående angive, hvorledes De ville definere det eller de pågældende produktmarked(er), som Kommissionen bør lægge til grund for sin analyse.
Vzhľadom na predchádzajúce dôvody vysvetlite definíciu, ktorú ste prisúdili predmetnému trhu (alebo predmetným trhom) s výrobkami, o ktorú sa podľa vás Komisia musí opierať pri svojej analýze.
kumulace nepoužita 3 Bedes udfyldt eller det ikke ønskede bedes overstreget.
kumulace nepoužita 3 Podľa potreby vyplňte alebo prečiarknite.
kumuliacija netaikoma 3 Bedes udfyldt eller det ikke ønskede bedes overstreget.
kumuliacija netaikoma 3 Podľa potreby vyplňte alebo prečiarknite.
geen cumulatie 3 Bedes udfyldt eller det ikke ønskede bedes overstreget.
geen cumulatie 3 Podľa potreby vyplňte alebo prečiarknite.
(svaret bedes understreget)
(prosím, podčiarknite príslušnú odpoveď)
andet (bedes specificeret)
Iné (prosím upresnite)
De bedes fremsende
Zašlite nám formulár
De bedes fremsende
Zašlite nám formulár
De bedes især angive det geografiske område, i hvilket den eller de af ansøgningen berørte virksomhed(er) er aktive på de(t) pågældende produktmarked(er), og hvis De mener, at det pågældende geografiske marked er større end en enkelt medlemsstat, bedes De begrunde dette.
Predovšetkým identifikujte geografickú oblasť, v ktorej sú na predmetnom ých trhu och s výrobkami aktívne subjekty, ktorých sa táto žiadosť dotýka, a v prípade, že by ste sa nazdávali, že predmetný geografický trh je väčší než trh jediného členského štátu, uveďte na to svoje dôvody.
no cumulation applied 3 Bedes udfyldt eller det ikke ønskede bedes overstreget.
kumulácia nepoužitá 3 Podľa potreby vyplniť alebo prečiarknuť.
no cumulation applied 21 Bedes udfyldt eller det ikke ønskede bedes overstreget.
kumulácia nepoužitá 21 Podľa potreby vyplniť alebo prečiarknuť.
no cumulation applied 3 Bedes udfyldt eller det ikke ønskede bedes overstreget.
no cumulation applied 3 Á remplir et à supprimer selon le cas.

 

Relaterede søgninger: Bedes Du Kontakte - Du Bedes Give - Bedes Du Venligst - Bedes Du Tage - Oplysninger Bedes Du - Bedes Du Benytte - Bedes Du Tjekke - Bedes Du Følge - Bedes Rejse Sig - Spørgsmål Bedes Du -