Oversættelse af "værdi af udstyr" til Portugisisk sprog:


  Ordbog Dansk-Portugisisk

Udstyr - oversættelse : Udstyr - oversættelse : Værdi - oversættelse : Værdi - oversættelse : Udstyr - oversættelse : Værdi - oversættelse : Udstyr - oversættelse : Værdi af udstyr - oversættelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke revideret)

værdi af udstyr over 20000 EUR
Valor do equipamento superior a 20000 euros
værdi af udstyr under 2000 EUR
Valor do equipamento inferior a 2000 euros
værdi af udstyr mellem 2000 og 20000 EUR
Valor do equipamento entre 2000 e 20000 euros
CS ETSO.A (værdi af udstyr over 20000 EUR)
CS ETSO.A (Valor do equipamento superior a 20000 euros)
CS ETSO.C (værdi af udstyr under 2000 EUR)
CS ETSO.C (Valor do equipamento inferior a 2000 euros)
CS ETSO.B (værdi af udstyr mellem 2000 og 20000 EUR)
CS ETSO.B (Valor do equipamento entre 2000 e 20000 euros)
værdi af udstyr , som omhandles i tabel i), iii), iv), og v) den relevante fabrikants listepris
Valor do equipamento , mencionado nas tabelas i, iii, iv e v, refere se ao preço que figura na lista pertinente do fabricante.
Tilladelse til udstyr og transport af udstyr
As zonas de abate (blocos ou compartimentos) assinaladas no mapa estão claramente marcadas e são verificadas no terreno
Tilladelse til udstyr og transport af udstyr
A autoridade administrativa competente aprovou o documentos do plano de trabalho anual
Test af udstyr
Teste de dispositivos
Bortskaffelse af udstyr
Eliminação do material usado
Bortskaffelse af udstyr
Eliminação das canetas
Kassation af udstyr
Eliminação do material utilizado
Udlejning af udstyr
RO Não consolidado, exceto para CPC 631 632 Nenhumas
Salg af udstyr
BE, DK, FR, IT, PT O teste de necessidade económica em grandes armazéns comerciais é aplicado com base no princípio do tratamento nacional.
fastgøring af udstyr
Ligação de equipamentos
installering af udstyr
Instalação dos equipamentos
Rengøring af udstyr
Equipamento de limpeza
Køb af udstyr
Aquisição de equipamento
Fritagelse for importtold Indkøb af nyt udstyr og forureningsbegrænsende udstyr
Isenção de direitos de importação aquisições de novo equipamento e de equipamento de luta contra a poluição
Fremstilling på basis af vævet stof, ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40 af produktets pris ab fabrik Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et lag aluminiumbehandlet polyester
Vestuário e seus acessórios, de malha
Producent af asfalt og bitumen udstyr, civilingeniør udstyr, lastbiler og vogne.
Fabricante de asfalto e betume equipamentos, equipamentos de engenharia civil, caminhões e carros.
Markedsundersøgelsen bekræftede, at følgende områder er mest berørt af fusionen 1) udstyr til interventionel kardiologi, 2) intravaskulært udstyr, 3) udstyr til hjertekirurgi, 4) udstyr til overvågning af hjerterytme.
O estudo de mercado confirmou que as áreas mais afectadas pela concentração são as seguintes 1) dispositivos de cardiologia interventiva 2) dispositivos endovasculares 3) dispositivos de cirurgia cardíaca 4) dispositivos de controlo do ritmo cardíaco.
c) udstyret må ikke tillægges samme værdi som udstyr, der opfylder kravene i dette direktiv, og må ikke erstatte sådant udstyr, som skal forblive om bord på EF skibet i driftsklar stand til øjeblikkelig anvendelse.
c) Os equipamentos não podem ser utilizados em lugar de equipamentos que cumpram os requisitos da presente directiva e não podem substituir estes equipamentos, que devem permanecer a bordo do navio comunitário em condições de funcionamento e prontos para utilização imediata.
4) Bortskaffelse af udstyr
4) Eliminação das seringas
sa Bortskaffelse af udstyr
Eliminação das canetas dic
vedligeholdelse af eksisterende udstyr
à manutenção do equipamento existente,
Mærkning af medicinsk udstyr
Rotulagem dos dispositivos médicos
Mærkning af medicinsk udstyr
Os fabricantes não são obrigados a indicar o nome e endereço da pessoa responsável pela colocação dos dispositivos no mercado, do representante ou do importador estabelecido no território da outra Parte no rótulo, na embalagem exterior ou nas instruções de utilização.
Mærkning af medicinsk udstyr
Os fabricantes das duas Partes devem indicar o respetivo nome comercial ou firma, bem como o seu endereço, no rótulo dos dispositivos médicos especificados no ponto 13.3, alínea a), do anexo 1 da Diretiva 93 42 CEE, e dos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro especificados no ponto 8.4, alínea a), do anexo 1 da Diretiva 98 79 CE.
Forvaltning af teknisk udstyr
Gestão dos equipamentos técnicos
Typegodkendelse af RIS udstyr
Homologação do equipamento RIS
installation af nyt udstyr og udvidelse af eksisterende udstyr (feasibilityundersøgelse, analyse, programmering, implementering osv.)
à realização de novas aplicações e extensão de aplicações já existentes (estudos de viabilidade, de análise, de programação, de implementação, etc.),
2 af den aflæste værdi eller 1 af den maksimale værdi for motoren, afhængig af, hvilken værdi er den største
2 da leitura ou 1 do valor máximo do motor, conforme o valor mais elevado
2,5 af den aflæste værdi eller 1,5 af den maksimale værdi for motoren, afhængig af, hvilken værdi er den største
2,5 da leitura ou 1,5 do valor máximo do motor, conforme o valor mais elevado
Udgifter i forbindelse med godtgørelse for destruktion af kontamineret udstyr til markedsværdien af sådant udstyr.
Despesas ligadas à indemnização pela destruição do equipamento contaminado, a preço de mercado desse equipamento.
Maskiner og udstyr, herunder it udstyr
Máquinas e equipamentos, incluindo programas informáticos
Værdi af forsinkelsesjustering
Quantidade de ajuste do atraso
VÆRDI AF USS
VALOR DO DOLAR EUA
lntet af værdi.
Não tenho nada pessoal a não ser as minhas chaves, das quais gostaria de ter a única cópia, Sra. Evangelista.
Sammenlign den absolutte værdi af 2 med den absolutte værdi af 3.
Digamos que queremos comparar o valor absoluto de 2 e o valor absoluto de 3.
Medicinsk udstyr, f.eks. engangssprøjter og babyvægte, var igennem mange år blevet afregnet til en pris, som var mange gange højere end den faktiske værdi.
Durante anos facturou se equipamento médico como, por exemplo, seringas descartáveis ou balanças para bebés a um preço muito superior ao seu valor real.
beskrivelse af de vigtigste udstyr (f.eks. hot cell, udstyr til fjernelse af indkapsling af brændselselementer og opløsningsudstyr)
Descrição dos principais equipamentos (por exemplo, célula quente, aparelhagem de desembainhamento e de dissolução dos elementos de combustível)
163 4) Bortskaffelse af udstyr
4) Eliminação das seringas
ret 4) Bortskaffelse af udstyr
4) Eliminação das seringas án

 

Relaterede søgninger: Værdi For Pengene - Beliggenhed Værdi For Pengene Overnatningsmuligheder - Den Normale Værdi - Den Samlede Værdi - Hurtig Levering Fra Ordre Værdi - Den Absolutte Værdi - Af Samme Værdi - Den Reelle Værdi - Af Stor Værdi - Den Bedste Værdi -