Oversættelse af "højt niveau tilsyn" til polske sprog:


  Ordbog Dansk-Polere

Højt - oversættelse : Niveau - oversættelse : Højt - oversættelse : Tilsyn - oversættelse : Tilsyn - oversættelse : Højt - oversættelse : Tilsyn - oversættelse : Tilsyn - oversættelse : Tilsyn - oversættelse : Tilsyn - oversættelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke revideret)

Strategigruppe på Højt Niveau
Grupa Strategiczna Wysokiego Szczebla
Prøver af højt niveau
Próbki o wysokim poziomie
højt niveau af sukker i blodet
duże stężenia cukru we krwi
højt niveau af sukker i blodet
poważne reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne) duże stężenia cukru we krwi
Kommissionen bør repræsenteres på højt niveau.
Komisja powinna być reprezentowana na wysokim szczeblu.
ESFP kurset på højt niveau, og
kurs EPBiO wyższego stopnia oraz
Forbedret kontrol på højt niveau såsom Kommissionens tilsyn med medlemsstaternes kontrol kan ikke kompensere for utilstrækkelig kontrol på lavere niveauer, f.eks. kontroller på stedet.
Poprawa mechanizmów kontrolnych na wysokim szczeblu takich jak nadzór Komisji nad mechanizmami kontrolnymi państw członkowskich nie może zrekompensować nieodpowiednich mechanizmów kontrolnych na niższych szczeblach, takich jak kontrole na miejscu.
Forbedret kontrol på højt niveau såsom Kommissionens tilsyn med medlemsstaternes kontrol kan ikke kompensere for utilstrækkelig kontrol på lavere niveauer, f.eks. kontroller på stedet.
Poprawa mechanizmów kontrolnych na wysokim szczeblu takich jak nadzór Komisji nad mechanizmami kontrolnymi państw członkowskich nie może zrekompensować nieodpowiednich mechanizmów kontrolnych na niższych szczeblach, takich jak kontrole na miejscu.
Denne gruppe på højt niveau, som Kommissionen er aktivt involveret i, har til opgave at føre tilsyn med gennemførelsen af SIS II i medlemsstaterne.
Zadanie tej grupy wysokiego szczebla, w której pracach Komisja aktywnie uczestniczy, polega na monitorowaniu wdrażania SIS II w państwach członkowskich.
a) ESFP kurset på højt niveau, og
a) kurs EPBiO wyższego stopnia oraz
Muligheder på højt strategisk og operationelt niveau.
Odnosi się to do poziomu strategicznego i operacyjnego.
forhøjet niveau af visse lever eller blodenzymer, højt niveau af urinsyre, lavt blodsukker
zwiększenie poziomu niektórych enzymów wątrobowych lub krwi, wysokie stężenie kwasu
Højt niveau i samarbejdet med de kompetente myndigheder
Wysoki poziom współpracy z właściwymi organami
Forskellige begivenheder på højt niveau har placeret den globale fødevaresikkerhed højt på den internationale dagsorden.
Różne spotkania na wysokim szczeblu spowodowały nadanie światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu wysokiego priorytetu w międzynarodowym programie działań.
Et ekspertteam på højt niveau , De Larosière gruppen , blev dannet i 2008 med det formål at fremkomme med forslag til forbedring af det finansielle tilsyn i Den Europæiske Union .
W 2008 r. powołano na wysokim szczeblu zespół ekspertów zwany grupą Larosière rsquo a , którego zadaniem było przedstawienie propozycji , jak poprawić skuteczność nadzoru finansowego w Unii Europejskiej .
Møder på højt niveau om beskyttelse af euroen mod forfalskning
Spotkania wysokiego szczebla poświęcone ochronie euro przed fałszowaniem
c) erhvervsmissioner på højt niveau vedrørende specifikke markedsadgangsspørgsmål i Japan
c) delegacje przedstawicieli biznesu wysokiego szczebla w celu podjęcia konkretnych zagadnień, związanych z dostępem do rynku w Japonii
Udvalget sammensættes af repræsentanter på højt niveau fra følgende organisationer
W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele wysokiego szczebla z następujących organizacji
Debat på konference på højt niveau om Galileos civile anvendelsesmuligheder
Konferencja wysokiego szczebla wsprawie cywilnych zastosowań Galileo
Landdistriktudviklingsprogrammer er dokumenter på højt niveau, ogakse 4 udgørkunenlille delafindholdet.
Programyrozwoju obszarów wiejskichsą dokumentami wysokiej rangi,a oś 4stanowiich niewielki element.
EU skal sikre dets borgere et højt niveau af sikkerhed.
Unia musi zapewnić swoim mieszkańcom wysoki poziom bezpieczeństwa.
Mit land, Bulgarien, har et højt niveau inden for børnepasning.
Mój kraj, Bułgaria, oferuje wysoki poziom opieki nad dziećmi.
EU indfører standarder på højt niveau, som beskytter vores forbrugere.
Komisja Europejska nakłada wysokie normy, za pomocą których zapewniamy ochronę naszych konsumentów.
i2010 gruppen på højt niveau (Kommissionens afgørelse 2006 215 EF).
Grupa wysokiej rangi ekspertów ds. strategii i2010 (decyzja Komisji 2006 215 WE). .
Kommissionen opretter en ekspertgruppe på højt niveau, herefter benævnt gruppen .
Niniejszym Komisja ustanawia Grupę Wysokiego Szczebla zwaną dalej Grupą.
Rent faktisk føjer den endnu et bureaukratisk niveau til det eksisterende tilsyn.
W rzeczywistości będzie on tylko dodatkowym szczeblem biurokracji w istniejącym systemie nadzoru.
Rent faktisk tilføjer den endnu et bureaukratisk niveau til det eksisterende tilsyn.
W rzeczywistości to kolejny szczebel biurokracji w istniejącym systemie nadzoru.
Rent faktisk tilføjer den endnu et bureaukratisk niveau til det eksisterende tilsyn.
W rzeczywistości będzie on tylko dodatkowym szczeblem biurokracji w istniejącym systemie nadzoru.
Tilsyn på europæisk niveau bør bl.a. omfatte koordinering af de nationale tilsynsorganer.
Nadzór na szczeblu europejskim powinien obejmować między innymi koordynację krajowych organów nadzoru.
i) forbedre eller opretholde et højt niveau for kvalitet eller miljøbeskyttelse
i) dotyczących poprawy lub utrzymania wysokiego poziomu jakości lub ochrony środowiska
Strategigruppen på Højt Niveau fastlægger selv sine arbejdsmetoder og sin forretningsorden.
Grupa ustanawia swoje metody pracy i regulamin.
Marie Curie stipendierne giverideelle betingelser for at arbejdepå et højt niveau.
Dzięki sukcesowi Akcji Marie Curie znacznie zwiększono funduszeprzekazywane na ten program.
Systemdefinition på højt niveau, driftskoncepter, fastlæggelse af arkitektur og teknisk basisniveau
A. Prace są realizowane w takim zakresie, aby stanowiły wkład w starania, jakie każda Strona podejmuje na rzecz modernizacji ATM, w celu zapewnienia globalnej interoperacyjności poprzez wzajemną współpracę, w tym między innymi współpracę w następujących obszarach
om nedsættelse af en ekspertgruppe på højt niveau om digitale biblioteker
ustanawiająca grupę wysokiej rangi ekspertów ds. bibliotek cyfrowych
Infrastrukturforvalterens sprogkendskab skal af sikkerhedshensyn ligge på et tilstrækkeligt højt niveau
Poziom znajomości języka zarządcy infrastruktury musi być wystarczający dla celów zapewnienia bezpieczeństwa
Gennemførelse af uddannelseskurser på højt niveau om efterretningsvirksomhed og internationalt samarbejde
prowadzenie zaawansowanych szkoleń na temat współpracy wywiadowczej i międzynarodowej.
Projektet sikrer, at lærlingene uddannes på højeste niveau, hvilket skaber stærkt motiverede medarbejdere med et højt fagligt niveau.
Projekt zapewnił najwyższy poziom nauczania praktykantów oraz wykształcenie ich na wysoce zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników.
hvis du har et højt niveau af kolesterol eller triglycerider i blodet
jeśli pacjent ma duże stężenie cholesterolu lub trójglicerydów we krwi.
Komfortabel træning på højt niveau på en Life Fitness Ergometer C3 Track
Komfortowy trening na wysokim poziomie z ergometrem Life Fitness C3 Track
en part kan fastlægge sine egne tilsynsregler på et passende højt niveau.
Komitet ds. Usług Finansowych może za zgodą obu Stron zmienić niniejsze uzgodnienia w każdym momencie.
Ændringerne skal have til formål at opnå et højt niveau af miljøbeskyttelse.
Zmiany te są dokonywane w celu osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska.
Hver medlemsstat udpeger en repræsentant på højt niveau, der deltager i udvalgets møder.
Każde Państwo Członkowskie wyznacza przedstawicieli wysokiego szczebla do uczestnictwa w zebraniach Komitetu.
I fase 0 overblik DFD er produceret sammen med et højt niveau LDS.
W fazie 0 przegląd DFD jest produkowany razem za pomocą LDS wysokiego szczebla.
Det er almindeligt at bruge referencer og anbefalinger til stillinger på højt niveau.
Wyjeżdżając z kraju, należy zabrać ze sobą wszystkie posiadane dy plomy i dokumenty stwierdzające ich autentyczność.
Et ensartet højt niveau er forsat Europas bedste trumf i den internationale konkurrence.
Jednorodnie wysoki poziom pozostaje największym atutem Europy w konkurencji międzynarodowej.

 

Relaterede søgninger: Møde På Højt Niveau - Med Et Højt Niveau - Er Et Højt Niveau - Sikrer Et Højt Niveau - Kræver Et Højt Niveau - Giver Et Højt Niveau - Højt Og Lavt Niveau - Niveau Efter Niveau - Tilsyn Med Kreditinstitutter - Regulering Og Tilsyn -