Oversættelse af "aktiviteter inden for" til estisk sprog:


  Ordbog Dansk-Estisk

Aktiviteter - oversættelse : Aktiviteter inden for - oversættelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke revideret)

Aktiviteter inden for eksportkontrol
Tegevused ekspordikontrolli valdkonnas
Aktiviteter inden for ejendomsfinansiering
Kinnisvara finantseerimise valdkond
d) følgende aktiviteter inden for informationssamfundstjenester
d) järgmiste infoühiskonna teenuste suhtes
KAPITEL 3 6 AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE
PEATÜKK 3 6 EESKIRJADE KOOSTAMISEGA SEONDUVAD TEGEVUSED
fremme af aktiviteter inden for turisme og håndværk
turismi ja käsitöönduse edendamine,
andre aktiviteter inden for nuklear teknologi og sikkerhed
muu tegevus tuumatehnoloogia ja ohutuse valdkonnas,
Konflikt med aktiviteter inden for den offentlige tjeneste
Kui on vastuolus avalike teenuste hulka kuuluvate tegevustega
fremme af aktiviteter inden for turisme og håndværk
Turismi ja käsitöönduse edendamine
fremme af aktiviteter inden for turisme og håndværk
turismi ja käsitöönduse edendamine,
KAPITEL 3 1 AKTIVITETER INDEN FOR KVALITET OG STANDARDISERING
PEATÜKK 3 1 KVALITEEDI JA STANDARDISEERIMISTEGEVUS
3 6 0 0Outsourcing af aktiviteter inden for regelfastsættelse
3 6 0 0Eeskirjade koostamisega seonduvate tegevuste sisseostmine
Healthworks fysiske aktiviteter finder sted inden for 2 centre
Healthworks füüsiline tegevus toimub 2 keskused
EU's aktiviteter inden for SALW, konventionelle våben og våbeneksport
ELi tegevus väike ja kergrelvade, tavarelvade ja relvaekspordi valdkonnas
EU'S AKTIVITETER INDEN FOR SALW, KONVENTIONELLE VÅBEN OG VÅBENEKSPORT
ELi TEGEVUS VÄIKE JA KERGRELVADE, TAVARELVADE JA RELVAEKSPORDI VALDKONNAS
deltage i aktiviteter, der vedrører security inden for luftfarten
osalevad lennundusjulgestustegevuses
Deltagelse i aktiviteter, der vedrører security inden for luftfarten
Osalemine lennundusjulgestustegevuses
Lov om aktiviteter inden for nuklear teknologi (1984 3)
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (seadus välisriikide kindlustusandjate kohta) 398 1995
den type aktiviteter, der kan være genstand for en klage, herunder aktiviteter inden for rammerne af EU lovgivningen
tegevuse liigid, mille kohta võib kaebuse esitada, sealhulgas ELi õiguse kohaldamisalasse kuuluvad tegevused
EMEA vil fortsætte sine igangværende aktiviteter inden for følgende områder
EMEA jätkab praeguseid tegevusi järgmistes valdkondades
c) aktiviteter til fremme af kvinders rolle inden for forskning.
c) tegevust naiste osa suurendamiseks teadustöös.
Andre aktiviteter inden for konventionelle våben (under den europæiske sikkerhedsstrategi)
Muu tegevus tavarelvade valdkonnas (Euroopa julgeolekustrateegia raames)
Inden for området nye forretninger koncentreres aktiviteterne om attraktive forretningssteder, risikoen diversificeres gennem overregionale aktiviteter inden for Tyskland, de udenlandske aktiviteter indstilles i vidt omfang, og risikofyldte forretningssegmenter, navnlig aktiviteter som bygherre, opgives.
Uute tehingute puhul keskendataks tegevus atraktiivsetele asukohtadele, riske hajutataks piirkonnaülese tegevusega Saksamaal, suuremas ulatuses lõpetataks tegevus välismaal ja kõrge riskitasemega ärisegmentides, eriti tegevus ehituse peatöövõtjana.
Parterne kan inden for hver deres kompetenceområder træffe aftale om samarbejde om andre aktiviteter inden for kerneenergi.
Lepinguosalised võivad oma vastavate pädevuste raames leppida tuumaenergia valdkonnas kokku muudes koostöötegevustes.
Parterne kan inden for hver deres kompetenceområder træffe aftale om samarbejde om andre aktiviteter inden for kerneenergi.
Artikkel 10
Parterne kan inden for hvert deres kompetenceområde træffe aftale om samarbejde om andre aktiviteter inden for kerneenergi.
Kohaldatav õigus
ERASMUS programmet omfatter ikke forskningsaktiviteter eller aktiviteter inden for teknologisk udvikling.
Programm Erasmus ei hõlma uurimistöö ja tehnoloogilise arenguga seotud tegevust.
Det gælder ikke kun aktiviteter, der traditionelt udføres inden for familien.
See ei käi ainult tööde kohta, mida traditsiooniliselt tehakse perekonnas.
Disse foranstaltninger inden for kontrol med prækursorer supplerer en anden del af EU s vigtige aktiviteter inden for udbudsbegrænsning.
Kõnealuste kontrollimeetmetega lähteainete valdkonnas viiakse lõpule veel üks oluline osa Euroopa Liidu tegevusest uimastite pakkumise vähendamisel.
Følgende aktiviteter inden for afsvækkelse af olivendyrkningens negative følger for miljøet kan finansieres
Rahastamistingimustele vastavad tegevused oliivikasvatuse keskkonnamõjude parandamiseks
For at støtte små og mellemstore virksomheder med aktiviteter inden for forskning og
Juulis vastu võetud tegevuskava sisaldab ka ökomärgise määruse ja ühenduse kesk konnajuhtimis ja auditeerimissüsteemi (EmAS) määruse läbivaatamist ning teatist nn
Medlemsstaternes sørger for at fremme aktiviteter, som forbedrer kvinders rolle inden for fiskeriet.
Usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtet rakendatakse kooskõlas määruse (EÜ, Euratom) nr 1605 2002 artikli 48 lõikega 2.
partnerskaber mellem virksomheder med henblik på i fælles interesse at udvikle økonomiske aktiviteter inden for fiskeriet og tilknyttede aktiviteter.
äriühingute koostööd, mille eesmärk on arendada ühistest huvidest lähtudes kalandussektori ja sellega seotud valdkondade majandustegevust.
partnerskaber mellem virksomheder med henblik på i fælles interesse at udvikle økonomiske aktiviteter inden for fiskeri og tilknyttede aktiviteter.
äriühingute koostööd, mille eesmärk on arendada ühistest huvidest lähtudes kalandussektori majandustegevust ja sellega seotud tegevusi.
partnerskaber mellem aktører med henblik på i fælles interesse at udvikle økonomiske aktiviteter inden for fiskeriet og tilknyttede aktiviteter.
ettevõtjate koostööd, mille eesmärk on arendada ühistest huvidest lähtudes kalandussektori ja sellega seotud valdkondade majandustegevust.
m) revisionscyklus det tidsrum, inden for hvilket samtlige aktiviteter revideres (bilag II)
m) auditeerimistsükkel ajavahemik, mille jooksul organisatsiooni tegevust auditeeritakse (II lisa)
Der vil blive afsat betydelige midler til aktiviteter inden for rene teknologier.
Olulisel määral eraldatakse vahendeid keskkonnasäästlikele tehnoloogiatele.
Detailbankvirksomhed på erhvervskundeområdet samt fremtidige resterende aktiviteter inden for forretningsområdet offentlige myndigheder
Jaepangandus äriklientide valdkonnas ning tulevased avaliku sektoriga jäänud tehingud
Aktiviteter, der fremmer udveksling af bedste praksis inden for vaccinations og immuniseringsstrategier.
tegevus, millega soodustatakse vaktsineerimis ja immuniseerimisstrateegiatega seotud parimate tavade vahetamist
Mainstreaming af ligestillingsaspektet skal fremmes inden for alle programmets sektioner og aktiviteter.
Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist rõhutatakse selle programmi kõigis osades ja tegevustes.
I den forbindelse bør vi fastlægge omstændighederne for agenturernes aktiviteter inden for EU forvaltningssystemet.
Selles osas peaksime määratlema ametite tegevuse ELi juhtimissüsteemis.
partnerskaber mellem virksomheder med henblik på i begge parters interesse at udvikle økonomiske aktiviteter inden for fiskeriet og tilknyttede aktiviteter.
äriühingute koostööd kalandussektoris ja sellega seotud tegevusvaldkondades tehtava vastastikust huvi pakkuva majandustegevuse arendamisel.
gennem en omlægning af virksomhedens aktiviteter inden for landevejstransport til ekspres jernbanetransport og en udskiftning af virksomhedens aktiviteter inden for landevejstransport med landevejstransporttjenester fra andre virksomheder, der er uafhængige af SNCF
tema maanteetranspordi tegevuse ümber suunamise abil ekspress raudteetranspordile ja tema maanteetegevuse asendamise abil teiste SNCF ist sõltumatute ettevõtete tegevusega,
Følgende aktiviteter er støtteberettigede inden for forbedring af kvaliteten af olivenolie og spiseolivenproduktionen
Toetuse saamise tingimustele vastavad tegevused oliiviõli ja lauaoliivide tootmise kvaliteedi parandamisel on järgmised
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter inden for sikkerhedsteknologi.
Assigneering on ette nähtud turvatehnoloogiategevuse kulude katmiseks.
opgiver sine kriminelle aktiviteter inden for ulovlig handel med narkotika og prækursorer, og
loobub uimastite ja nende lähteainetega kaubitsemisega seotud kriminaalsest tegevusest ja

 

Relaterede søgninger: Opdatering Sidste Aktiviteter Der Er Ingen Aktiviteter Endnu Gæstebog - Sidste Aktiviteter Der Er Ingen Aktiviteter Endnu Gæstebog Ingen Meddelelser - Opdatering Sidste Aktiviteter Der Er Ingen Aktiviteter Endnu Gæstebog Ingen - Indhold Aktiviteter I østrig - Aktiviteter Og Sport - Aktiviteter For Børn - Af Disse Aktiviteter - Vifte Af Aktiviteter - Din Browsing Aktiviteter - Aktiviteter I Forbindelse -