Oversættelse af "fit område" til engelsk sprog:


Mente du : Fiat område ?

  Ordbog Dansk-Engelsk

Område - oversættelse : Område - oversættelse : Fit område - oversættelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke revideret)

Vil du have slim fit, easy fit, relaxed fit?
Do you want slim fit, easy fit, relaxed fit?
FIT 1
FIT 1
FIT 2
FIT 2
18 FIT 2
FIT 2
1995 Kilde FIT 1996.
Source FIT 1996
1995 11,8 Kilde FIT 1996.
Source FIT 1996
PRO FIT Sportprodukte GmbH, Biaser Str.
PRO FIT Sportprodukte GmbH, Biaser Str.
Vi er fit for the future , men i vores gruppe er vi også fit for fight for the new Europe og vi er fit for fight for the future together with you .
We are fit for the future , but our group is also fit to fight for the new Europe , as well as being fit to fight for the future together with yourself .
FIT nr. C 323 af 27.12.1989, s. 111.
175 OJ No C323, 27.12.1989, p.
FIT nr. C 96 af 17.4.1990, s. 114.
Ill OJ No C 96, 17.4.1990, p. 114
Han har haft en slags stiplet fit, sagde jeg.
He's had some sort of dashed fit, I said.
Som jeg ynder at sige det, a World fit for children må være en verden, der også gavner familien, a World fit for family.
As I am fond of saying, a world fit for children must also be a world fit for the family. I should also like to say that I was moved by Mr MacCormick' s words and that we shall be supporting his amendment.
En best fit lineær eller ikke lineær ligning kan anvendes.
A best fit linear or non linear equation may be used
FIT studiet bestod af to placebokontrollerede undersøgelser med alendronat (5 mg dagligt i 2 år og 10 mg dagligt i yderligere enten 1 eller 2 år) FIT 1
The FIT study included two placebo controlled trials in which alendronate was given daily (5 mg daily for two years and 10 mg daily for a further one or two years). FIT 1
Min opfattelse var, at du havde været (Før hun havde denne fit)
My notion was that you had been (Before she had this fit)
Magħmul f' Lisbona , fit tlettax il jum ta Diċembru tas sena elfejn u sebgħa .
Magħmul f' Lisbona , fit tlettax il jum ta Diċembru tas sena elfejn u sebgħa .
Hvis du skynder dig, har de en lækker Madison Fit Sport Coat til salg for 298 dollar.
If you go now, you'll find a nice Madison Fit Sport Coat, on sale for 298.00.
Så igen før hun havde denne FIT ? Du aldrig har haft kramper, min kære, jeg tror, sagde han til dronningen.
Then again BEFORE SHE HAD THlS FlT you never had fits, my dear, I think?' he said to the Queen.
Derudover fandtes en statistisk signifikant reduktion i forekomsten af hoftefrakturer (1, 1 mod 2, 2 , en reduktion på 51 ). FIT 2
In addition, a statistically significant reduction in the incidence of hip fractures was confirmed (1.1 versus 2.2 , a reduction of 51 ). FIT 2
Her handler det om at gøre Europa fit til den globale konkurrence, således at de finansielle tjenesteydelser også tilvejebringes i Europa.
We need to make Europe fit for global competition, ensuring that in Europe, too, financial services can be offered in this way.
På maltesisk Dazju mnaqqas sal kwantità murija fit Taqsimiet 17 u 18 ta din il liċenzja (Regolament (KE) Nru 638 2003)
In Maltese Dazju mnaqqas sal kwantità murija fit Taqsimiet 17 u 18 ta din il liċenzja (Regolament (KE) Nru 638 2003)
På maltesisk Eżenzjoni mid dwana sal kwantità murija fit taqsimiet 17 u 18 ta din il liċenzja (Regolament (KE) Nru 327 98)
In Maltese Eżenzjoni mid dwana sal kwantità murija fit taqsimiet 17 u 18 ta din il liċenzja (Regolament (KE) Nru 327 98)
På maltesisk Eżenzjoni mid dwana sal kwantità murija fit Taqsimiet 17 u 18 ta din il liċenzja (Regolament (KE) Nru 638 2003)
In Maltese Eżenzjoni mid dwana sal kwantità murija fit Taqsimiet 17 u 18 ta din il liċenzja (Regolament (KE) Nru 638 2003)
Magħmul f'Cape Town fit tnax il jum ta' Marzu u f'Riga fis sebgħa u għoxrin jum ta' Marzu tas sena elfejn u ħmistax.
Priimta Keiptaune du tūkstančiai penkioliktųjų metų kovo dvyliktą dieną ir Rygoje kovo dvidešimt septintą dieną.
FIT bestod af 2 placebokontrollerede undersøgelser med alendronat (5 mg dagligt i 2 år og 10 mg dagligt i yderligere enten 1 eller 2 år)
FIT consisted of two placebo controlled studies using alendronate daily (5 mg daily for two years and 10 mg daily for either one or two additional years)
På maltesisk Dazju mnaqqas għal 88 EUR it tunnellata (metrika) sal kwantità murija fit taqsimiet 17 u 18 ta din il liċenzja (Regolament (KE) Nru 327 98)
In Maltese Dazju mnaqqas għal 88 EUR it tunnellata (metrika) sal kwantità murija fit taqsimiet 17 u 18 ta din il liċenzja (Regolament (KE) Nru 327 98)
På maltesisk Dazju mnaqqas b 28 EUR it tunnellata (metrika) sal kwantità murija fit taqsimiet 17 u 18 ta din il liċenzja (Regolament (KE) Nru 327 98)
In Maltese Dazju mnaqqas b 28 EUR it tunnellata (metrika) sal kwantità murija fit taqsimiet 17 u 18 ta din il liċenzja (Regolament (KE) Nru 327 98)
For hvert forurenende stof målt i ESC og ETC test og ved hvert prøvningspunkt i driftsprøveplanen, skal der foretages en best fit regressionsanalyse på grundlag af alle prøvningsresultaterne.
For each pollutant measured on the ESC and ETC tests and at each test point during the service accumulation schedule, a best fit regression analysis shall be made on the basis of all test results.
OMRÅDE 3 OMRÅDE 3
AREA 5
Effekten af alendronat på knoglemasse og frakturincidens hos postmenopausale kvinder blev undersøgt i to initiale effektundersøgelser med identisk design (n 994) samt i undersøgelsen Fracture Intervention Trial (FIT n 6. 459).
The effects of alendronate on bone mass and fracture incidence in post menopausal women were examined in two initial efficacy studies of identical design (n 994) as well as in the Fracture Intervention Trial (FIT n 6,459).
Område eller dele af område
Territory or parts of territory
Alendronats effekt på BMD og forekomsten af frakturer hos postmenopausale kvinder er undersøgt i to ens tilrettelagte, indledende effekt undersøgelser (n 994), samt i undersøgelsen Fracture Intervention Trial (FIT n 6. 459).
The effects of alendronate on BMD and fracture incidence in post menopausal women were studied in two initial efficacy studies of identical design (n 994), and in the Fracture Intervention Trial (FIT n 6459).
Kalibreringspunkterne må ikke afvige fra best fit linjen, fastlagt ved brug af de mindste kvadraters metode, med mere end 2 af den aflæste værdi eller 0,3 af fuld skalavisning det største gælder.
The calibration points shall not differ from the least squares best fit line by more than 2 of reading or 0,3 of full scale whichever is larger
Kalibreringspunkterne må ikke afvige fra best fit linjen, fastlagt ved brug af de mindste kvadraters metode, med mere end 2 af den aflæste værdi eller 0,3 af fuld skalavisning det største gælder.
The calibration points shall not differ from the least squares best fit line by more than 2 of reading or 0,3 of full scale whichever is larger.
Område...
Range...
område
area
Område
Range
Område
angle
Område
Region
Område
Angola
Område
Realm
Område
Range
Område
Area
Område
Range
område
therapeutic areas (dose)

 

Relaterede søgninger: Fit Til Den Kurve - Fit For Fun - På Dette Område - Fixer På Dette Område - Område Med Frihed - På Deres Område - I Et Område - Det Sociale Område - Find Den Lokale Medarbejderportal For Dit Institut Eller Område - Inden For Dette Område -